Behandling för vuxna

Stamningsbehandling för vuxna bygger på en noggrann kartläggning av stamningen och stamningsproblematiken. Därefter formulerar patienten en realistisk målsättning för behandlingen tillsammans med logopeden.

Målsättningen utgår alltid från patientens individuella behov. Behandlingen bygger oftast på en blandning av teknikträning i syfte att förbättra talflytet, och samtal runt stamningen i syfte att hitta andra strategier för att hantera stamningen. I en stamningsbehandling arbetar man även med de tankar och känslor som kan finnas runt stamningen, och som kan leda till andra icke-verbala oönskade beteenden hos personen som stammar.

I dagsläget finns det även en möjlighet för patienter inom Stockholms Läns Landsting att få tekniska hjälpmedel mot stamning förskrivna. En förskrivning av hjälpmedel sker efter en behovsprövning och i samråd med en legitimerad logoped. Därefter görs en beställning av hjälpmedlet, som sedan provas ut tillsammans med en hjälpmedelskonsult på någon av Hjälpmedelscentralerna i Stockholm. Tekniska hjälpmedel är ett komplement till logopedisk behandling

För vuxna finns även möjligheten att bli remitterad till Intensiv stamningsterapi om ett behov finns. Intensiv stamningsterapi bedrivs i regi av Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg, och vistelsen där bekostas i förekommande fall av Landstinget i hemkommunen. Intensiv stamningsterapi ses som ett komplement till den logopediska behandling som bedrivs av den logoped man har kontakt med i hemlandstinget.