Behandling för skolbarn

Skolbarn behandlas oftast genom indirekt behandling kombinerat med direkt behandling.

I den indirekta behandlingen tittar man på hur kommunikationen och interaktionen ser ut i familjen, och skapar en medvetenhet bland familjemedlemmarna om hur de kan bidra för att underlätta för det stammande barnet. I den direkta behandlingen arbetar logopeden enskilt med barnet, för att hjälpa denne att hitta strategier att påverka stamningen i positiv riktning. När det gäller skolbarn kan det också vara en fördel om läraren/lärarna får en ökad kännedom om elevens svårigheter, och vad de kan göra för att underlätta för barnet i skolmiljön.

För barn mellan 9-13 år finns även möjligheten att bli remitterad till intensiv stamningsterapi om ett behov finns. Intensiv stamningsterapi bedrivs i regi av Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg, och vistelsen där bekostas i förekommande fall av Landstinget i hemkommunen.

I dagsläget finns det även en möjlighet för patienter inom Stockholms Läns Landsting att få tekniska hjälpmedel mot stamning förskrivna. En förskrivning av hjälpmedel sker efter en behovsprövning och i samråd med en legitimerad logoped. Därefter görs en beställning av hjälpmedlet, som sedan provas ut tillsammans med en hjälpmedelskonsult på någon av Hjälpmedelscentralerna i Stockholm. Tekniska hjälpmedel är ett komplement till logopedisk behandling och skrivs inte ut till barn i de lägre åldrarna.