Behandling för förskolebarn

Som förälder ställer man sig ofta frågan när man ska söka hjälp om man har ett barn som har börjat stamma. Vår erfarenhet är att ju tidigare man kommer i kontakt med en logoped som är specialiserad på stamningsbehandling, desto bättre är prognosen när det gäller stamningen. 

 

En kontakt med logopeden kan innebära att barnet bedöms och att föräldrarna får information och olika råd när det gäller stamning, och att man sedan följer upp barnet för att försäkra sig om att talet utvecklas i en positiv riktning. Om barnet visar egen oro över talet eller om man som förälder känner oro, bör man överväga att sätta igång en behandling.

Barn i förskoleåldern behandlas antingen indirekt med sk Palin PCI, eller direkt med den sk Lidcombemetoden. Båda dessa behandlingar utförs av föräldrarna med logopeden som handledare. Med anledning av att barn till stor del vistas på förskolor, är det även viktigt att personalen på förskolan får information om hur de bör förhålla sig till barnet och dess stamning.

Palin PCI är en behandlingsmetod där man försöker att påverka barnets stamning genom föräldrarnas beteende. Vid besöken hos logopeden videofilmas föräldrarna under korta lekstunder tillsammans med barnet. Utifrån dessa videoinspelningar tittar man på vad i föräldrarnas beteende som gynnar barnets talflyt, och föräldrarna får sedan arbeta medvetet med dessa beteenden i hemmet mellan besöken hos logopeden. Det är återigen viktigt att poängtera att föräldrarna inte är orsaken till att deras barn stammar. Däremot kan de påverka den stamning som finns hos barnet.

Lidcombemetoden är en behandlingsmetod där man arbetar direkt med barnets tal i syfte att barnet ska uppnå ett stamningsfritt tal. Metoden bygger på en behaviouristisk behandlingssyn, där man försöker att påverka barnets tal genom verbal feedback. Metoden har visat sig ge mycket goda resultat när det gäller barn i förskoleåldern. Även denna behandlingsmetod bygger på att föräldrarna arbetar med barnet i hemmet mellan besöken hos logopeden.